Warunki korzystania z AVON

Warunki sprzedaży produktów na www.avon.pl, warunki korzystania ze strony www.avon.net.pl

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin” lub „Warunki”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 32 (02-170), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028712, NIP 526-030-38-23, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800,00 PLN, numer BDO: 000076674 tel. 228782800 (dalej: „Avon”) na rzecz nabywców na www.avon.pl.

2. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z www.avon.net.pl.. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy prosimy o niekorzystanie z www.avon.net.pl. Korzystając z www.avon.net.pl, Klient potwierdza, że osiągnął wiek konieczny do zawarcia Umowy lub, w innym wypadku, otrzymał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie Umowy. Strona www.avon.net.pl nie jest kierowana do osób poniżej 16 roku życia. W szczególności, jeżeli nie masz 16 lat, nie powinieneś / nie powinnaś pozostawiać danych osobowych na stronie.

3. Strona www.avon.net.pl zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu poprzez ich udostępnianie na stronie www.avon.net.pl. Zmiany te wchodzą w życie od daty ich udostępnienia.

4. Za pośrednictwem www.avon.net.pl świadczymy następujące usługi:

a. podajemy informacje o produktach oferowanych przez Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. na www.avon.net.pl;

b. prowadzimy bieżącą obsługę i utrzymanie konta Klienta oraz Konsultantki;

c. umożliwiamy składanie zamówień przez Klientów do AVON lub Konsultantek / Konsultantów za pośrednictwem konta Klienta lub bez rejestracji;

d. sprzedajemy Konsultantkom / Konsultantom produkty;

e. umożliwiamy Konsultantkom / Konsultantom i Klientom otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera.

5. Za pośrednictwem www.avon.pl Klient może dokonać zakupów: (a) od Avon; (b) od Konsultantki /Konsultanta, w zależności od swojego wyboru.

6. Poniższe określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. „Umowa na odległość” – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Umową na odległość jest np. umowa sprzedaży Produktów zawarta w wyniku złożenia zamówienia, która zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Avon przyjęcia zamówienia do realizacji.

b. „Trwały nośnik” – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

c. „Magazyn Focus” – oznacza periodycznie przekazywaną przez Avon Konsultantkom / Konsultantom publikację zawierającą oferty i promocje kierowane do Klientów;

d. „Dostawca” – oznacza podmioty, z którymi Avon współpracuje przy dostawach Produktów;

e. „Kampania” – oznacza zespół działań marketingowych i promocyjnych, podejmowanych okresowo w terminach określonych przez Avon. Kampanie trwają zazwyczaj około 4 tygodni. Kampanie oznaczane są kolejnymi numerami wskazującymi na numer Kampanii w danym roku oraz rok, w którym dana Kampania obowiązuje, np. 1/2021;

f. „Katalog”- oznacza broszurę dostępną w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie https://pl.avon-brochure.com/, zawierającą informacje o Produktach Avon oraz o proponowanych przez Avon promocjach w danej Kampanii. Katalog jest wydawany periodycznie i jest aktualny w okresach wskazanych w jego treści;

g. „Konsultantka/Konsultant” – oznacza osobę, z którą zawierana jest umowa sprzedaży Produktów oraz która zawarła z Avon odpowiednią umowę o współpracy; 

h. „Umowa z Konsultantką / Konsultantem” – oznacza umowę (wraz z wszelkimi warunkami włączonymi lub dołączonymi do tej umowy) zawartą pomiędzy AVON a Konsultantką / Konsultantem , na mocy której osoba ta zostaje Konsultantką / Konsultantem dokonuje zakupów od AVON.

i. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, w tym zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j. „Klient” – oznacza osobę nabywającą produkty na stronie www.avon.pl

k. „Produkt”, „Produkty” – oznacza produkt lub produkty oferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Avon;

l. „„Produkt z grawerem”, „Produkty z grawerem” – oznacza produkt lub produkty oferowane przez Avon na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opatrzone grawerem tj. napisem, oznakowaniem, zamówionym przez Konsultantkę na podstawie dodatkowej usługi dostępnej przy składaniu zamówienia określonych Produktów.

m. „Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży zawartą między Klientem a Avon w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedaż produktów przez Avon na rzecz Klienta

7. Zamówienie Klienta może obejmować Produkty oferowane na www.avon.pl dostępne do sprzedaży w chwili składania zamówienia.

8. Zamówienia można składać na stronie www.avon.pl poprzez zarejestrowane konto Klienta lub bez rejestracji. Składanie zamówień po rejestracji możliwe jest po zalogowaniu się przez Klienta przy użyciu loginu i hasła. Klient zobowiązuje się do niepodawania swojego hasła żadnej osobie trzeciej oraz do zachowania należytej staranności przy logowaniu tak, aby zapobiec umożliwieniu osobom trzecim dostępu do hasła. Klient ponosi ryzyko niezastosowania się do powyższych zobowiązań. Avon nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane na koncie Klienta w wyniku naruszenia powyższego zobowiązania.

9. Klient składający zamówienie na www.avon.pl, wybiera Produkty, które zamierza nabyć. Dodanie Produktu do zamówienia następuje poprzez wybranie Produktu oraz liczby sztuk Produktu, które Klient zamierza nabyć, następnie zaznaczenie wybranego rodzaju i kosztu dostawy i sprzedającego (Konsultant / Konsultantka lub Avon), i dostępnego sposobu płatności.

10. Klient składa zamówienie do Avon lub zapytanie do Konsultanta / Konsultantki poprzez wybranie odpowiedniego przycisku do złożenia zamówienia. Każdorazowo, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do Avon, Klient jest informowany o wybranym Produkcie, opisie Produktu, cenie za jedną sztukę Produktu, łącznej cenie za Produkty. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, Klient jest informowany o sposobie i kosztach dostawy, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z nabywaniem Produktów (o ile dotyczy).

11. W przypadku skorzystania z opcji zakupu Produktów Avon od Konsultanta / Konsultantki, wszystkie warunki transakcji, w tym cena, uzgadniane są bezpośrednio przez Konsultanta / Konsultantkę z Klientem.

12. W przypadku dokonywania zakupów od Avon, Klient uprawniony jest do skorzystania z promocji, obniżki lub oferty specjalnej wyłącznie w przypadku spełnienia przez niego wszystkich kryteriów uprawniających do udziału w promocji, skorzystania z obniżki lub oferty specjalnej. Niespełnienie takich kryteriów (na przykład zwrot produktów) uprawnia Avon do podwyższenia ceny oraz dochodzenia różnicy pomiędzy ceną należną, a zapłaconą.

13. Wszystkie oferty i promocje realizowane są przez Avon do wyczerpania zapasów.

14. AVON obsługuje stronę internetową Avon w Polsce. Z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie zaznaczono inaczej, materiały dostępne za pośrednictwem strony internetowej Avon są prezentowane wyłącznie w celu świadczenia usług i promowania produktów dostępnych w Polsce. W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Avon nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że strona internetowa Avon, jak również jakiekolwiek produkty, usługi lub materiały dostępne przez stronę internetową Avon są odpowiednie lub mogą być wykorzystywane na innych rynkach. Osoby z EOG mogą korzystać ze strony Avon, może im również zostać przekazana sugestia przekierowania na odpowiednią stronę w innym państwie. Avon dokonuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski. Użytkownicy spoza Polski nabywający produkty Avon od Avon wskazują adres dostawy na terytorium Polski, natomiast dostawa poza terytorium Polski jest organizowana przez Klienta samodzielnie i na jego koszt.

15. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany podczas składania zamówienia, zdefiniowany jako adres dostawy.

16. Klient ma obowiązek sprawdzenia paczki przy odbiorze w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy, w szczególności sprawdzenia, czy nie zostało naruszone opakowanie zewnętrzne. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien odnotować ten fakt przy osobie doręczającej paczkę w odpowiednim protokole.

17. Avon ma obowiązek wydać Klientowi Produkty pozbawione wad. Avon ponosi odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne Produktów.

18. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość z Avon w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

19. Termin do odstąpienia od umowy z Avon wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów, tzn. otrzymał lub odebrał paczkę z Produktami.

20. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży powoduje, że umowa jest uważana za niezawartą.

21. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Avon w drodze jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.avon.pl/kontakt. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest tutaj.

22. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawartej z Avon, wystarczy, aby Klient poinformował Avon o swojej decyzji odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

23. Po otrzymaniu oświadczenia od Klienta Avon niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez e-mail.

24. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a Avon zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia z Avon do Klienta Produktów (zwrot kosztów dostawy następuje według tych samych zasad, co w przypadku zamówienia), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Avon). Koszty zwracane są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Avon został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Avon dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się lub zaproponuje inne rozwiązanie. W przypadku zamówień realizowanych z opcją płatności za pobraniem zwrot zostanie dokonany na podany w formularzu numer konta bankowego.

25. Avon ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia do Avon poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.avon.pl/kontakt dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26. Produkty zwracane w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Avon o decyzji odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkty przed upływem terminu 14 dni. Wraz z towarem należy zwrócić także niezamówiony prezent, jeżeli Klient otrzymał taki wraz z zamówionym towarem. Zwrot towaru wraz z wypełnionym Formularzem Odstąpienia od Umowy, dostępnym pod linkiem http://pliki.avonpolska.pl/app/web/uploads/formularz-odst-pienia-od-umowy-mas-1775.pdf, należy wysłać na adres Avon Distribution Polska Sp z o.o., ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin

27. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Avon Distribution Polska Sp z o.o., ul. Stacyjna 77; 08-400 Garwolin oraz z zastrzeżeniem punktu 28 poniżej.

28. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

29. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Produkt z grawerem, Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia. Ubrania czy inne dodatki nie powinny nosić śladów używania. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu będącego częścią całego zestawu należy zwrócić cały zakupiony zestaw.

30. W przypadku, gdy zwracany Produkt nie spełnia warunków zwrotu wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient zostanie o tym poinformowany pisemnie, telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany podczas zakupów.

31. Odpowiedzi na pytania związane z prawem odstąpienia od umowy udziela Dział Obsługi Klienta: kontakt telefoniczny pod numerem 801 353 303 (pon.- pt. w godz. 8.00-20.00), opłata za połączenie według stawek operatora lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

32. W związku z realizacją umowy z Avon, Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z AVON za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://www.avon.net.pl oraz pod numerem 801 353 303  (pon.- pt. w godz. 8.00-20.00) opłata za połączenie według stawek operatora, lub pod innym adresem oraz numerem telefonu, który może zostać wskazany przez AVON.

33. Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Avon przestrzega Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (dalej: „PSSB”), z którym można zapoznać się na stronie internetowej PSSB pod adresem https://pssb.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-pssb.

34. Avon jest członkiem stowarzyszenia Direct Selling Europe („DSE”). Avon przestrzega Kodeksu Etycznego DSE, z którym można zapoznać się pod adresem https://www.directsellingeurope.eu/sites/default/files/DSE_Code_of_Ethics.pdf.

35. Dostęp do pewnych obszarów lub funkcji AVON ONLINE, np. dodawanie wpisów może wymagać rejestracji. W przypadku wymogu rejestracji Klient nie może korzystać z (a my mamy prawo odmówić przyznania) nazw Klienta lub adresów e-mail należących do innych osób lub używanych przez inne osoby; rozumianych jako podawanie się za inną osobę; naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób; obraźliwych; odrzuconych przez nas z innego powodu według naszego uznania. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła dostępu do AVON ONLINE i zobowiązuje się nie przekazywać hasła ani nazwy Klienta oraz nie wypożyczać ani nie udzielać w inny sposób prawa do korzystania lub dostępu do AVON ONLINE innym osobom. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kontakty z AVON ONLINE z wykorzystaniem jego nazwy Klienta. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić AVON o bezprawnym użyciu jego hasła lub nazwy Klienta lub o innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa w związku z jego kontem, nazwą Klienta lub AVON ONLINE oraz ma obowiązek „wylogowania się” i wyjścia z konta w AVON ONLINE (tam, gdzie to stosowne) po zakończeniu każdej sesji. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niedopełnienia powyższych obowiązków. Pracownicy AVON i Konsultantki / Konsultanci wyrażają zgodę na identyfikację przez AVON (na przykład za pomocą identyfikatora) podczas korzystania z AVON ONLINE. Zgoda taka jest warunkiem korzystania z AVON ONLINE.

36. Wszelkie spory dotyczące lub pozostające w związku z Warunkami Avon i Klient będą starać się rozwiązać polubownie, w szczególności możliwe jest skorzystanie z mediacji.

37. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

37a. Klient zobowiązany jest do odbioru paczki w terminie wskazanym przez podmiot realizujący dostawę. W przypadku niewykonania zobowiązania przez Klienta- braku odbioru paczki we wskazanym terminie, AVON uprawniony jest do odstąpienia od umowy, składając w terminie do 30 dni od upływu terminu na odbiór paczki oświadczenie na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

37b. W przypadku odstąpienia przez AVON od umowy, w sytuacji określonej w pkt 37a, w związku z brakiem wykonania zobowiązania przez Klienta:

1. AVON obciąży Klienta kosztami w wysokości 9,90 zł, tytułem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania,

2. a w przypadku zamówienia produktu z grawerem, dodatkowo kosztami produktu z grawerem.”

Sprzedaż produktów przez Konsultantki / Konsultantów AVON

38. W przypadku dokonywania zakupów od Konsultantek / Konsultantów, aby zredukować liczbę kroków niezbędnych do złożenia zamówienia oraz aby uprościć procedurę zamawiania, wprowadziliśmy proces „automatycznego przypisywania Konsultanta/Konsultantki” nowym Klientom korzystającym z AVON ONLINE, którzy nie mają uprzednio przydzielonej Konsultantki/Konsultanta. Rekomendowana Konsultantka/Konsultant zostanie przydzielona/y z wykorzystaniem algorytmu opartego o szereg obiektywnych czynników takich, jak odległość od adresu dostawy, ocenę klientów/rekomendacje czy poziom aktywności Konsultantki / Konsultanta. Klient nie jest jednakże w żaden sposób związany powyższą rekomendacją Konsultantki/Konsultanta i ma przez cały czas swobodę we wskazaniu preferowanej Konsultantki/Konsultanta, poprzez dokonanie wyboru w AVON ONLINE z listy Konsultantek / Konsultantów dostępnych w danym regionie. Ponadto, jeśli Klient ma już preferowaną Konsultantkę/Konsultanta, może wybrać ją/go bezpośrednio, podając jej/jego imię i nazwisko w AVON ONLINE.

39. Wybór preferowanej Konsultantki/Konsultanta nie stanowi gwarancji, ze dane zapytanie zostanie zrealizowane przez wybraną osobę. Zamówienie może zostać przekierowane do innej Konsultantki/Konsultanta, która/y zrealizuje zamówienie. Klient może otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zapytania i przekazania zapytania do Konsultantki/Konsultanta. Taka wiadomość e-mail nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, ponieważ zamówienia są przyjmowane do realizacji przez Konsultantki/Konsultanta. Informacje przekazywane za pośrednictwem AVON ONLINE są traktowane przez AVON zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Polityką prywatności. Klient może być poproszony o weryfikację podanych informacji. Ceny i dostępność produktów lub usług podane w AVON ONLINE są w przypadku zakupów pomiędzy Klientem a Konsultantką / Konsultantem wyłącznie cenami rekomendowanymi i wymagają potwierdzenia przez Konsultantkę/Konsultanta. Ostateczną cenę sprzedaży, opłatę transportową i inne stosowne opłaty określa Konsultantka/Konsultant. Klient ustala z Konsultantką / Konsultantem warunki transakcji.

39a. Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktów Avon od Konsultantki/Konsultanta w terminie 14 dni od daty dostawy paczki, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

39b.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał paczkę z produktami Avon od Konsultantki/Konsultanta.

39c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Konsultantkę/Konsultanta o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu produktu Avon.

39d. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktu będącego częścią całego zestawu należy zwrócić cały zakupiony zestaw.

39e. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt z grawerem, rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia. Ubrania czy inne dodatki nie powinny nosić śladów używania. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu będącego częścią całego zestawu należy zwrócić cały zakupiony zestaw.

Warunki korzystania z pozostałych usług AVON

40. Udostępniamy Klientom na www.avon.net.pl treści i usługi związane z Avon oraz z produktami, w tym treści audiowizualne, obrazy, fora, teksty, dane oraz podobne treści i usługi (dalej łącznie: „Usługi”).

41. Zwracamy uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykami, takimi jak: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk. Avon stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony internetowej – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

42. Do korzystania z www.avon.net.pl , niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz programu służącego do przeglądania zasobów sieci Internet. Zapewnienie dostępu do wszystkich funkcji i obsługi treści oraz procesu składania zamówień wymaga uaktualnienia przeglądarki do najnowszej wersji. W przypadku posiadania przeglądarki Internet Explorer 8 i starszej, AVON nie gwarantuje pełnego i poprawnego dostępu do treści.

Postanowienia dotyczące Konsultantek / Konsultantów

43. Osoba będąca Konsultantką / Konsultantem przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z AVON ONLINE podlega nie tylko niniejszym Warunkom, ale również warunkom umowy z Konsultantką / Konsultantem oraz stosownym zasadom, kodeksom postępowania i innym wytycznym obowiązującym w AVON (w tym, jeśli osoba ta prowadzi własny sklep w AVON ONLINE, warunkom korzystania z takiego sklepu). 

44. Konsultantki/Konsultanci są niezależnymi kontrahentami AVON i nie są pracownikami AVON lub spółki macierzystej AVON, lub spółek zależnych lub powiązanych z AVON (łącznie dalej: „Spółki powiązane”) a zakupy na www.avon.pl są dokonywane od Konsultantek / Konsultantów, a nie od AVON. AVON nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, działania lub zaniechania Konsultantek / Konsultantów, w tym mających związek z AVON ONLINE (Konsultantki / Konsultanci są niezależnymi od AVON podmiotami gospodarczymi). Niezależnie od powyższego, mimo że AVON może udostępniać Konsultantkom / Konsultantom pewne zasoby i narzędzia (w tym między innymi udzielać pomocy przy tworzeniu spersonalizowanych stron internetowych zawierających branding i treści AVON, których adresy URL są w całości lub w części wspólne z AVON ONLINE), Klient akceptuje, że ani AVON ani Spółki powiązane z AVON nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za teksty, obrazy lub inne informacje i materiały umieszczane przez Konsultantkę / Konsultanta w AVON ONLINE lub spersonalizowanej stronie internetowej. Ponadto Klient akceptuje, że ani AVON ani Spółki powiązane nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany wprowadzanie przez Konsultantki / Konsultantów w AVON ONLINE lub spersonalizowanych stronach internetowych, ani za materiały przekazywane Klientowi przez Konsultantki / Konsultantów. Takie informacje, materiały i indywidualne zmiany są w dalszej części Umowy zwane „Treścią Konsultantek/Konsultantów”.

45. Ani AVON, ani Spółki powiązane AVON: (a) nie podjęły działań celem potwierdzenia rzetelności lub wiarygodności Treści Konsultantek / Konsultantów lub innych materiałów przekazanych Klientowi przez Konsultantki / Konsultantów innych niż treści dostarczane Konsultantkom / Konsultantom przez AVON, ani (b) nie gwarantują bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy Klientem a Konsultantką / Konsultantem w związku z korzystaniem z Treści Konsultantek / Konsultantów (na przykład adresów e-mail umieszczonych przez Konsultantki / Konsultantów). Ponadto ani AVON, ani Spółki powiązane nie gwarantują prywatności danych ani ochrony danych przez Konsultantki / Konsultantów.

Informacje udostępniane przez Klienta za pośrednictwem AVON ONLINE

46. Udostępnianie informacji przez Klienta za pośrednictwem www.avon.net.pl podlega Polityce prywatności AVON. W przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim w związku z korzystaniem z www.avon.net.pl (na przykład za pośrednictwem aplikacji osoby trzeciej należy pamiętać, że: (a) zbieranie, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie takich informacji podlega polityce prywatności osoby trzeciej i nie jest objęte polityką prywatności AVON, oraz że (b) AVON nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystania i ujawniania informacji przez tę osobę trzecią ani inne osoby trzecie, w tym między innymi przez Konsultantkę / Konsultanta. Klient oświadcza, że informacje przekazywane w związku z korzystaniem z www.avon.net.pl są prawdziwe, rzetelne i kompletne oraz zobowiązuje się do aktualizowania takich informacji w miarę potrzeb tak, aby zachować ich prawdziwość, rzetelność i kompletność.

KLIENT PONOSI RYZYKO ZA PODAWANIE DANYCH OSOBOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM WWW.AVON.NET.PL.

Zasady postępowania dotyczące Klientów i Konsultantek / Konsultantów AVON

47. Dostęp do pewnych obszarów lub funkcji www.avon.net.pl , np. dodawanie wpisów, może wymagać rejestracji. W przypadku wymogu rejestracji Klient nie może korzystać z (a Avon ma prawo odmówić przyznania) nazw Klienta lub adresów e-mail należących do innych osób lub używanych przez inne osoby; rozumianych jako podawanie się za inną osobę; naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób; obraźliwych; odrzuconych przez Avon z innego powodu według uznania Avon. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła dostępu do konta AVON i zobowiązuje się nie przekazywać hasła ani nazwy Klienta oraz nie wypożyczać ani nie udzielać w inny sposób prawa do korzystania lub dostępu do konta AVON innym osobom. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kontakty z AVON z wykorzystaniem jego nazwy Klienta. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić AVON o bezprawnym użyciu jego hasła lub nazwy Klienta lub o innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa w związku z jego kontem, nazwą Klienta lub AVON  oraz ma obowiązek „wylogowania się” i wyjścia z konta w AVON (tam, gdzie to stosowne) po zakończeniu każdej sesji. AVON nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niedopełnienia powyższych obowiązków. Pracownicy AVON i Konsultantki / Konsultanci wyrażają zgodę na identyfikację przez AVON (na przykład za pomocą identyfikatora) podczas korzystania z AVON. Zgoda taka jest warunkiem korzystania z AVON.

48. Korzystając z AVON, Klient zobowiązuje się do przestrzegania stosownych przepisów prawa, zasad i regulaminów oraz do przestrzegania praw i poszanowania godności innych osób. Ponadto, korzystanie z www.avon.net.pl jest uzależnione od przestrzegania zasad postępowania określonych w niniejszym punkcie, przy czym nieprzestrzeganie niniejszej Umowy lub zasad postępowania (w tym między innymi naruszanie praw autorskich w związku z korzystaniem z AVON) może skutkować odmową dostępu do AVON.

49. Klient zobowiązuje się powstrzymać się od umieszczania, przekazywania lub udostępniania w inny sposób za pośrednictwem www.avon.net.pl

a. informacji lub materiałów, których umieszczenie, przekazywanie lub użycie może stanowić: (a) zastraszanie, szykanowanie, poniżanie, wyraz nienawiści lub poniżanie; (b) zniesławienie lub oszczerstwo; (c) oszustwo lub czyn karalny; lub informacji i materiałów (d) obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub kwestionowanych z innych powodów; (e) chronionych prawem autorskim, znakiem handlowym, tajemnicą handlową, prawem do wizerunku lub prywatności lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody posiadacza tego prawa;

b. materiałów mogących skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną; zachęcających do działań stanowiących wykroczenie karne promujących hazard; zachęcających lub zawierających wskazówki odnośnie czynów zabronionych lub działań typu „hacking”, „cracking” lub „phreaking”.

c. wirusów, koni trojańskich, jajek wielkanocnych, bomb zegarowych, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących lub innych kodów komputerowych, plików lub programów szkodliwych lub inwazyjnych, mogących uszkodzić, przywłaszczyć, unieruchomić lub zakłócać pracę lub monitorowanie sprzętu lub oprogramowania.

d. niezamówionych lub niezatwierdzonych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „listów łańcuszkowych”, „piramid” lub możliwości inwestycyjnych ani innych form nagabywania bez uprzedniej wyraźnej zgody AVON.

e. niezamówionych wiadomości e-mail dotyczących AVON bez wiedzy i zgody adresata, niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa, zasadami i regulaminami.

f. danych osobowych innych osób bez uprzedniej zgody tych osób udzielonej z sposób zgodny z prawem.

g. istotnych informacji dotyczących spółki, niepodanych do wiadomości publicznej, bez stosownej zgody.

50. Klient zobowiązuje się powstrzymać od:

a. korzystania z www.avon.net.pl do celów niezgodnych z prawem;

b. korzystania z funkcji zapraszania osób do przyłączenia się do www.avon.net.pl , chyba że Klient zna te osoby i przypuszcza, że przyjmą zaproszenie;

c. korzystania z www.avon.net.pl do zniesławiania, obrażania, dręczenia, prześladowania, zastraszania, znęcania się czy naruszania w inny sposób praw innych osób, w tym między innymi prawa do prywatności lub wizerunku, lub do uzyskiwania informacji na temat Klientów www.avon.net.pl;

d. podawania się za inną osobę lub podmiot, w tym między innymi pracownika, agenta czy innego przedstawiciela AVON; między innymi poprzez: (i) niezgodne z prawdą oświadczenie o powiązaniu z osobą lub podmiotem w związku z www.avon.net.pl ; lub (ii) twierdzenie lub sugerowanie, że potwierdzamy oświadczenia składane przez Klienta;

e. zakłócania pracy www.avon.net.pl lub serwerów lub sieci używanych do udostępniania www.avon.net.pl ; lub naruszania wymogów, procedur, zasad lub regulaminów takich sieci;

f. ograniczania dostępu lub uniemożliwiania innym osobom korzystania z www.avon.net.pl (w tym między innymi poprzez włamywanie się na www.avon.net.pl lub podmienianie całości lub części treści www.avon.net.pl);

g. używania www.avon.net.pl do (i) reklamowania lub oferowania sprzedaży lub kupna towarów lub usług do celów komercyjnych lub promowania towarów lub usług, działalności lub możliwości innej niż AVON, lub (b) nakłaniania Klientów lub osób odwiedzających www.avon.net.pl  do odwiedzania, zapisywania się, subskrybowania lub rejestrowania w innym komercyjnym serwisie internetowym lub innej organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody AVON;

h. odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedaży, odsprzedawania, zamieszczania odnośników lub wykorzystywania do celów komercyjnych dowolnej części, dostępu do www.avon.net.pl , chyba że Klient jest Konsultantką / Konsultantem upoważnioną / -ym przez AVON do korzystania z www.avon.net.pl do takich celów;

i. modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania lub dezasemblowania dowolnej części www.avon.net.pl chyba że jest to dopuszczalne zgodnie ze stosownym prawem;

j. usuwania informacji o prawach autorskich, znakach handlowych lub innych prawach własności z www.avon.net.pl  lub z materiałów pochodzących z www.avon.net.pl ;

k.odwzorowywania dowolnej części www.avon.net.pl ; tworzenia bazy danych poprzez pobieranie i przechowywanie treści z www.avon.net.pl .;

l. korzystania z robotów, pająków, aplikacji do przeszukiwania strony/odzyskiwania danych lub innych mechanicznych lub automatycznych urządzeń do odzyskiwania, indeksowania, „scrapingu”, „eksploracji danych” lub gromadzenia treści www.avon.net.pl w inny sposób, odtwarzania lub omijania struktury nawigacyjnej lub wyglądu www.avon.net.pl  bez uprzedniej pisemnej zgody AVON;

m. umieszczania widżetów udostępnionych przez AVON w portalu internetowym strony trzeciej niezgodnie z polityką dotyczącą portalu strony trzeciej (w tym zasadami korzystanie z takiego portalu).

Wpisy

51. W AVON mogą być udostępniane miejsca, w których Klient może zamieszczać informacje i materiały, w tym między innymi teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, muzykę, nagrania wideo, utwory audiowizualne, dane, informacje, pliki, odnośniki i inne materiały („Wpisy”). W celu uniknięcia wątpliwości, Klient oświadcza, że prawa własności intelektualnej do umieszczanych Wpisów przysługują wyłącznie Klientowi z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy (w tym udzielania licencji zgodnie z punktem 52 poniżej). Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu żadne prawa do korzystania lub dodawania do Wpisów lub innych materiałów treści lub materiałów należących do AVON lub do Spółek powiązanych, lub do licencjodawców lub dostawców AVON lub Spółek powiązanych („Treści AVON”), chyba że AVON udzielił zgody na korzystanie lub dodawanie Treści AVON. W celu uniknięcia wątpliwości odpowiednio AVON, Spółki powiązane lub licencjodawcy lub dostawcy AVON lub Spółek powiązanych zachowują prawo własności do Treści AVON.

52. Zamieszczając Wpis, Klient udziela AVON i Spółkom powiązanym AVON nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji z prawem do przenoszenia i podlicencjonowania (na różnych poziomach) do wszelkich umieszczanych Wpisów, bez dodatkowej opłaty na rzecz Klienta lub osób trzecich, obejmującej prawo do: (i) odtwarzania, dystrybucji, przekazu, wykonania, wystawiania (w miejscu publicznym lub w inny sposób), publicznego udostępniania, adaptacji, modyfikacji, edycji, tłumaczenia, lub innych form wykorzystywania (oraz upoważniania innych do wykonywania tego prawa w imieniu AVON lub Spółek powiązanych na różnych poziomach) wszelkich Wpisów i koncepcji towarzyszących, zawartych lub związanych z takimi Wpisami, jak również wszelkich materiałów zawartych we Wpisach lub uzyskanych na ich podstawie w dowolnej formie i za pośrednictwem dowolnych mediów, w tym w internecie (ii) tworzenia opracowań takich Wpisów (w tym między innymi włączania Wpisów do innych utworów lub produktów lub usług AVON lub Spółek powiązanych). 

JEŚLI KLIENT NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE PRAW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM ARTYKULE, PROSIMY O NIEUMIESZCZANIE ŻADNYCH WPISÓW W AVON ONLINE. .

53. Wyłączenie odpowiedzialności. Istnieje prawdopodobieństwo, ze osoby odwiedzające www.avon.net.pl będą zamieszczać w www.avon.net.pl informacje lub materiały, które są niezgodne z prawdą, wprowadzają w błąd lub są niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy. AVON, Spółki powiązane ani dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy lub dostawcy AVON lub Spółek powiązanych nie potwierdzają ani nie ponoszą odpowiedzialności za informacje lub materiały udostępniane za pośrednictwem www.avon.net.pl ani za korzystanie lub poleganie na takich informacjach lub materiałach przez Klienta. Uznaje się, że Wpisy nie mają charakteru poufnego i mogą być (i) udostępniane publicznie oraz (ii) wykorzystywane przez AVON bez (A) zobowiązania do zachowania poufności lub (B) wynagrodzenia dla Klienta lub strony trzeciej. AVON zastrzegamy sobie prawo do nakładania ograniczeń, w dowolnym czasie i według naszego uznania, odnośnie liczby i rozmiaru Wpisów umieszczanych w www.avon.net.pl lub wielkości pamięci dostępnej do przechowywania Wpisów.

54. Oświadczenia. Klient niniejszym oświadcza, że: (i) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy; (ii) jest wyłącznym właścicielem lub posiada pełne prawo do korzystania z całości praw w stosunku do umieszczanych Wpisów oraz do udzielenia praw i licencji określonych w niniejszej Umowie, natomiast jeśli chodzi o materiały osób trzecich pojawiające się lub zawarte w umieszczanych Wpisach, Klient uzyskał dającą się udokumentować zgodę od właścicieli lub osób posiadających prawa do takich materiałów niezbędną do udzielenia praw (np. zgód na wykorzystanie wizerunku) i licencji określonych w niniejszej Umowie; (iii) Wpisy umieszczane przez Klienta nie naruszają patentów, praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych lub pozostałych praw własności intelektualnej, w tym prawa do wizerunku i innych praw osób trzecich; (iv) Wpisy umieszczane przez Klienta nie są poufne i nie zawierają informacji poufnych; (v) opracowując, przygotowując i umieszczając Wpisy Klient (A) przestrzega wszelkich stosownych przepisów prawa, zasad (w tym między innymi naszych zasad postępowania określonych w powyższym art. 4) i regulaminów oraz (B) nie narusza porozumień, którymi jest związany w sposób wyraźny lub dorozumiany (w tym między innymi umów ze osobami trzecimi) oraz (vi) uzyskał pisemną zgodę lub pozwolenie od każdej osoby, której wizerunek zostaje użyty w umieszczanych Wpisach na wykorzystanie jej wizerunku na potrzeby korzystania z Wpisów w sposób określony w niniejszej Umowie (w tym na polach eksploatacji określonych w lit. b powyżej), lub jeśli osoba, której wizerunek ma zostać użyty jest niepełnoletnia, pisemną zgodę lub pozwolenie rodzica (rodziców) lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) tej osoby, jak również od innych podmiotów, których zgoda jest wymagana (przy czym Klient zobowiązuje się przedstawić nam kopię takiej zgody na żądanie) w powyżej określonym zakresie. Jeśli Klient umieszcza Wpis zawierający podobiznę możliwej do zidentyfikowania osoby, zaleca się niepodawanie w takim Wpisie danych personalnych tej osoby, jak imię i nazwisko czy adres.

55. AVON podejmuje decyzję według własnego uznania co do ewentualnego korzystania z praw udzielonych nam na mocy niniejszej Umowy, przy czym AVON nie jest zobowiązany do (i) korzystania z Wpisów lub (ii) umieszczania Wpisów w www.avon.net.pl  lub w innych serwisach lub materiałach.

Niezamówione treści

56. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy AVON i Spółki powiązane nie przyjmują, nie zachęcają do umieszczania ani nie uwzględniają niezamówionych Wpisów, pomysłów, propozycji lub sugestii („Niezamówione treści”), bez względu na ich ewentualny związek z www.avon.net.pl lub naszymi produktami. Klient przyjmuje do wiadomości, że Niezamówione treści nie mają charakteru poufnego, a AVON i Spółki powiązane nie są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Monitoring; raportowanie materiałów budzących wątpliwości

57. W zakresie przewidzianym obowiązującym prawem, AVON może, ale nie ma obowiązku: (a) monitorować, oceniać według kryteriów przewidzianych w Umowie, Wpisów przed lub po umieszczeniu ich w www.avon.net.pl  (b) sprawdzać, czy Klient uzyskał wszelkie prawa, zgody i pozwolenia dotyczące Wpisów zgodnie z powyższymi oświadczeniami Klienta; lub (c) odmawiać zamieszczenia, odrzucać lub wycofywać Wpisy w dowolnym czasie z powodu naruszenia postanowień Umowy w szczególności jeśli uzna, że mimo złożenia powyższych oświadczeń Klient nie uzyskał wszystkich praw, zgód i pozwoleń. Klient zgadza się współpracować z nami w zakresie weryfikacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących powyższych kwestii. Mamy prawo ujawniać wszelkie Wpisy i okoliczności dotyczące ich przekazu zgodnie z naszą Polityką prywatności. W przypadku zaobserwowania materiałów zniesławiających, obraźliwych lub budzących wątpliwości w www.avon.net.pl Klient powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki: „Kontakt”, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację.

Własność AVON

58. Właścicielami AVON jak również informacji i materiałów (w tym między innymi Treści AVON) udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE są AVON, Spółki powiązane oraz licencjodawcy i dostawcy AVON i Spółek powiązanych. Powyższe informacje i materiały są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami prawnymi. Z wyjątkiem sytuacji, w których udzielimy uprzedniej zgody, Klient zobowiązuje się powstrzymać się od odtwarzania, modyfikowania, wypożyczania, wynajmowania, użyczania, sprzedaży, dystrybucji lub tworzenia opracowań na podstawie całości lub części AVON lub materiałów i informacji (w tym między innymi Treści AVON) udostępnianych za pośrednictwem AVON.

59. Właścicielami nazw handlowych, znaków handlowych i znaków usługowych umieszczanych w AVON , w tym między innymi znaku „AVON” są AVON, Spółki powiązane oraz licencjodawcy i dostawcy AVON i Spółek powiązanych. Wszelkie znaki handlowe i znaki serwisowe umieszczane w AVON ONLINE niebędące własnością AVON lub Spółek powiązanych AVON należą do właścicieli tych znaków. Zabrania się używania naszych nazw handlowych, znaków handlowych lub znaków usługowych w związku z produktami lub usługami niebędącymi naszymi produktami lub usługami, lub w sposób mogący powodować nieporozumienia. Żadne z postanowień niniejszej Umowy ani zapisów w AVON ONLINE nie oznacza udzielenia licencji ani prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków handlowych lub znaków usługowych bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela.

60. KLIENT POWINIEN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NIEUPRAWNIONE KORZYSTANIE Z AVON ONLINE (W TYM MIĘDZY INNYMI Z OPROGRAMOWANIA UŻYTEGO DO UDOSTĘPNIANIA AVON ONLINE) MOŻE PODLEGAĆ KAROM FINANSOWYM I INNYM KONSEKWENCJOM KARNYM I CYWILNYM, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH.

Loterie, konkursy i podobne promocje

61. Wszelkie loterie, konkursy i inne promocje organizowane za pośrednictwem AVON („Promocje”) podlegają szczegółowym zasadom określanym niezależnie od niniejszej Umowy. Biorąc udział w takich Promocjach, Klient zobowiązuje się przestrzegać tych zasad, które mogą różnić się od warunków niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Promocji a warunkami korzystania z AVON ONLINE znaczenie nadrzędne mają warunki Promocji.

61 a. Posiadając konto w Avon, poprzez zapisanie się przez www.avon.net.pl , klient dodatkowo otrzymuje:

  •  < 50 zł – Pakiet 10 próbek produktów Avon do przetestowania
  •  < 100 zł – Pakiet 10 próbek produktów Avon do przetestowania + jeden produkt Avon z kategorii „Pielęgnacja Ciała”
  • < 150 zł – Zestaw dwóch produktów z kategorii „Pielęgnacja ciała” oraz „Pielęgnacja cery”
  • > 200 zł –  Zestaw trzech produktów z kategorii „Zapach”, „Pielęgnacja ciała” oraz „Pielęgnacja cery”

62. AVON kontroluje i prowadzi portal za pośrednictwem Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o.. O ile nie zostanie wskazane inaczej, materiały udostępniane za pośrednictwem AVON ONLINE są umieszczane wyłącznie w celu świadczenia usług i promowania produktów dostępnych w AVON. W zakresie dopuszczalnym przez prawo AVON nie gwarantuje dostępności całości lub części AVON ONLINE, produktów, usług lub materiałów udostępnianych za pośrednictwem AVON ONLINE w innych lokalizacjach niż Polska. Osoby decydujące się na korzystanie z AVON ONLINE z innych lokalizacji działają na własne ryzyko i odpowiedzialność i mają obowiązek przestrzegać stosownych przepisów, zasad i regulaminów obowiązujących w danej lokalizacji.

 Treści osób trzecich

63. AVON ONLINE może zawierać funkcję umożliwiającą, za pośrednictwem systemu lub sieci, której częścią jest AVON ONLINE, routing, przekazywanie lub dostęp ONLINE do pewnych form komunikacji cyfrowej lub treści udostępnianych przez osoby trzecie („Treści osób trzecich”). Korzystając z takiej funkcji AVON ONLINE, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez AVON Treści osób trzecich związanych z taką funkcją. Nie mamy obowiązku monitorowania Treści osób trzecich, natomiast mamy prawo w dowolnym czasie zablokować lub uniemożliwić dostęp do Treści osób trzecich (w całości lub w części) za pośrednictwem AVON ONLINE w zakresie określonym obowiązującym prawem. Dostęp lub otrzymywanie Treści osób trzecich za pośrednictwem AVON ONLINE nie oznacza naszego poparcia ani powiązania z dostawcami Treści osób trzecich. Ponadto korzystanie z Treści osób trzecich może podlegać dodatkowym warunkom nieuwzględnionym w niniejszej Umowie lub Polityce prywatności (na przykład warunkom określonym przez dostawców Treści osób trzecich). Niniejsza Umowa nie ustanawia stosunku prawnego pomiędzy Klientem a dostawcą Treści osób trzecich w stosunku do takich Treści, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi oświadczenia złożonego przez AVON, Spółki powiązane, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców AVON lub Spółek powiązanych w odniesieniu do Treści osób trzecich.

Reklamacje i uwagi

67. Reklamacje lub kwestie dotyczące działania www.avon.net.plpowinny być zgłaszane w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o wadliwym działaniu Strony lub wystąpieniu kwestii, których dotyczy zgłoszenie Klienta. Reklamacje można przesyłać za pośrednictwem zakładki „Kontakt” dostępnej na stronie https://www.avon.net.pl/kontakt lub, w przypadku jej zmiany, innej zakładki do kontaktu. W reklamacji prosimy podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie ustawowym, a o jej wynikach niezwłocznie powiadomimy na podane przez Klienta dane kontaktowe. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów Konsultant / Konsultantka AVON powinna składać zgodnie z Warunkami sprzedaży dostępnymi w Klubie Avon.

68. W przypadku zaobserwowania nieuprawnionych zmian, nieścisłości, błędów lub materiałów niezgodnych z postanowieniami Warunków, Klient powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki: „Kontakt”, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację w AVON ONLINE.

69. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania www.avon.net.pl  można zgłaszać za pośrednictwem zakładki: „Kontakt” dostępnej na stronie https://www.avon.pl/kontakt.

70. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu rozwiązania. Klient przyjmuje do wiadomości, że AVON może zawiesić, ograniczyć lub cofnąć prawo Klienta do dostępu lub korzystania z AVON ONLINE w dowolnym czasie i z ważnych przyczyn, w tym między innymi, jeśli AVON stwierdzi, że Klient naruszył lub postępował niezgodnie z duchem lub literą niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ograniczeń w wykonywaniu takich praw przez AVON wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W momencie rozwiązania Umowy prawo Klienta do korzystania z AVON ONLINE wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności punktu 45, 46, 47, 48 i 49 oraz postanowień dotyczących naruszenia praw autorskich. AVON ma prawo dokonać natychmiastowej dezaktywacji lub usunięcia nazwy Klienta lub hasła używanego lub udostępnionego Klientowi, jak również wszelkich informacji i plików z tym związanych, lub zakazać dostępu w przyszłości do takich informacji lub plików. Klient przyjmuje do wiadomości, że w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem AVON nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie prawa Klienta do dostępu lub korzystania z AVON ONLINE lub powyższych informacji lub plików i nie ma obowiązku udostępnić Klientowi takich informacji lub plików po wygaśnięciu takiego zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia prawa. AVON zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, jakie uzna za konieczne lub stosowne w celu zapewnienia lub sprawdzenia przestrzegania postanowień niniejszej Umowy (w tym między innymi w związku z postępowaniem prawnym dotyczącym korzystania przez Klienta z AVON ONLINE lub roszczeniem strony trzeciej, że korzystanie z AVON ONLINE przez Klienta jest niezgodne z prawem lub narusza prawa tej strony trzeciej)

 Zarzut naruszenia praw autorskich

71. Jeśli jakakolwiek osoba uzna, że materiały dostępne w www.avon.net.pl  naruszają jego prawa autorskie, może przesłać do AVON powiadomienie zawierające następujące informacje:

a. podpis osoby upoważnionej do działania;

b. określenie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego, którego dotyczy naruszenie lub, jeśli jedno powiadomienie dotyczy szeregu utworów na tej samej stronie internetowej, listę tych utworów;

c. określenie materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie, lub który jest przedmiotem naruszającego działania, a który powinien być usunięty lub dostęp do którego powinien być zablokowany oraz informacje umożliwiające AVON zlokalizowanie tego materiału (w celu przyspieszenia procedury zaleca się podanie adresu URL (odnośnika) do stron internetowych lub danych, których dotyczy zarzut);

d. informacje umożliwiające AVON skontaktowanie się z osobą powiadamiającą, jak adres, numer telefonu i adres e-mail, jeśli ta osoba go posiada;

e. oświadczenie, że według najlepszej wiedzy osoby powiadamiającej wykorzystanie materiału we wskazany sposób nie jest akceptowane przez posiadacza prawa autorskiego lub jego agenta lub jest niezgodne z prawem. W wielu przypadkach stwierdzenie, czy prawa własności intelektualnej zostały rzeczywiście naruszone, jest trudne; przed usunięciem materiału, który rzekomo narusza takie prawa, AVON może poprosić o dodatkowe informacje. AVON może przekazać stronie naruszającej adres e-mail osoby powiadamiającej w celu umożliwienia jej bezpośredniego ustosunkowania się do zarzutów. AVON zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów udostępnionych w AVON ONLINE naruszających prawa autorskie innych osób zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce po otrzymaniu takiego Powiadomienia. Powiadomienia należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.avon.pl/kontakt, podając opis materiałów oraz ich adres URL lub lokalizację. 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

72. Oświadczenia publikowane w AVON ONLINE, dotyczące AVON lub Spółek powiązanych, lub zarządu niebędące faktami historycznymi stanowią „Oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995r. Takie Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na uzasadnionych założeniach i przewidywaniach zarządu. Takie Oświadczenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, mogącymi skutkować tym, że rzeczywiste efekty, poziomy aktywności, wyniki lub osiągnięcia Avon będą zasadniczo różne od spodziewanych wyników wyrażonych lub sugerowanych w tych Oświadczeniach, przy czym nie ma możliwości zagwarantowania, że rzeczywiste wyniki nie będą zasadniczo różne od oczekiwań zarządu. Te czynniki i ryzyko zostały opisane w naszym bieżącym rocznym sprawozdaniu i kwartalnym sprawozdaniu złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) oraz w innych dokumentach składanych w SEC. Ostatnie dokumenty złożone w SEC są dostępne w systemie SEC EDGAR na stronie sec.gov lub w naszym portalu inwestorów (www.avoninvestor.com), gdzie są umieszczane możliwie najszybciej po złożeniu w SEC. Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji, weryfikacji ani uzupełniania Oświadczeń dotyczących przyszłości lub innych oświadczeń publikowanych w AVON ONLINE.

ZASADY ZAMAWIANIA PRODUKTU Z GRAWEREM

1) Klient ma możliwość zamówienia produktu z grawerem. Produkty z dodatkową usługą grawerowania, dostępne są wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem strony internetowej www.avon.pl i dotyczą określonych produktów, wskazanych na stronie www.avon.pl

2) Rodzaj, wielkość czcionki oraz ilość znaków uzależnione są od rodzaju produktu, na którym ma być wykonana usługa grawerowania. Informacje w tym zakresie umieszczone będą każdorazowo podczas zamawiania Produktu z grawerem.

3)Treść objęta usługą grawerowania nie może:
– zniesławiać jakiejkolwiek osoby,
– być obsceniczna, obraźliwa, nienawistna lub podżegająca,
– stanowić znęcania się, obrażania, zastraszania lub poniżania,
– promować przemocy, dyskryminacji,
– naruszać praw autorskich, znaku towarowego innej osoby,
– zawierać wulgaryzmów/przekleństw,
– zawierać treści uderzających w wizerunek Avon,
– zawierać treści zawierające fałszywe informacje na temat Avon,
– zawierać treści rasistowskich,
– zawierać treści uderzających w dobre imię pracowników Avon, Konsultantek Avon czy klientów Avon (w tym obraźliwych komentarzy wymieniających nazwiska lub dane osobowe wskazanych grup osób),
– zawierać komentarzy politycznych.

4) W przypadku złożenia zamówienia z usługą grawerowania, obejmującego treści niezgodne z pkt 3) powyżej, usługa grawerowania nie zostanie wykonana, zamówiony produkt zostanie wysłany bez usługi grawerowania.

5) Avon nie bierze odpowiedzialności za wygrawerowaną treść.

6) Koszt wykonania usługi grawerowania podany będzie na stronie www.avon.pl przy składaniu zamówienia.

Postanowienia końcowe

73. Niezgodność z prawem, nieważność lub nieskuteczność niektórych postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. Niniejsza Umowa nie tworzy spółki, wspólnego przedsięwzięcia, stosunku pracy, pośrednictwa lub franczyzy pomiędzy Klientem a AVON. Klient nie ma prawa przenosić ani udzielać sublicencji na prawa i obowiązki Klienta wynikające z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody AVON. Rezygnacja z dochodzenia praw w związku z naruszeniem niniejszej Umowy przez jedną ze stron nie stanowi rezygnacji z dochodzenia praw w związku z innym, uprzednim lub przyszłym naruszeniem. Nagłówki i tytuły artykułów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie służą definiowaniu ani wyjaśnianiu treści poszczególnych artykułów lub postanowień. Niniejsza Umowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami i oświadczeniami wymienionymi lub włączonymi do niniejszej Umowy przez odniesienie stanowi całość porozumienia pomiędzy Klientem a AVON dotyczącego przedmiotu niniejszej Umowy. Powiadomienia Klienta będą dokonywane przez publikację powiadomienia (lub odnośnika do powiadomienia) w www.avon.net.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient potwierdza, że wydruki niniejszej Umowy oraz powiadomień wystosowanych w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w związku z niniejszą Umową w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty handlowe i zapisy pierwotnie generowane i przechowywane w formie papierowej.

74. W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto Klienta, AVON zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w całości lub w części w dowolnym czasie oraz do powiadamiania Klientów o takich zmianach w stosowny sposób, w tym między innymi poprzez umieszczenie zmienionej Umowy w AVON ONLINE. W szczególności AVON ma prawo dokonywać zmian niniejszych Warunków z ważnych przyczyn, tj. m.in. w celu dostosowania Warunków do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo, gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem usług. Korzystanie przez Klienta z AVON ONLINE po wprowadzeniu zmian do Umowy oznacza zgodę na te zmiany, przy czym zmiany nie mają zastosowania wstecz. W przypadku braku zgody na zmiany należy zaprzestać z korzystania z AVON ONLINE. Możemy w dowolnym czasie dokonać modyfikacji lub zamknąć całość lub część AVON ONLINE, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa.